16.09.2016 Gdańsk – Seminarium pn. „Efektywność energetyczna – dobre praktyki”

Pomorskie Dni Energii

.

„VI edycja Pomorskich Dni Energii rozpoczęła się od seminarium pn. „Efektywność energetyczna – dobre praktyki”, które odbyło się w piątek 16 września br. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gości przywitali przedstawiciele organizatorów: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko i członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, którzy zachęcili do wysłuchania prelegentów, uczestnictwa w późniejszej dyskusji oraz do korzystania z usług Doradców Energetycznych.

Piątkowe spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na temat racjonalnej gospodarki energetycznej w oparciu o przykłady omawiane przez praktyków. Pierwszą prezentację, która dotyczyła efektywności energetycznej w budownictwie w aspekcie termomodernizacji i termowizji wygłosił Pan Dariusz Koc z Krajowej Agencji Poszanowania Energii i. Przedstawione zostały m.in. standardy budynku o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, zasady optymalizacji standardu energetycznego oraz koszty w cyklu użytkowania budynku. Pośród licznych przykładów szczególnie ciekawe okazały się te dotyczące termomodernizacji budynku jednorodzinnego z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku do standardu pasywnego oraz budynku zaprojektowanego i wykonanego w oparciu o najwyższe standardy energetyczne obowiązujące kilka lat temu.

1

Budynek po termomodernizacji  (slajd z prezentacji KAPE)

Pani Małgorzata Sądej, reprezentująca Centrum Nowych Technologii Infracorr, opisała korzyści płynące z mikrogeneracji, która umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w miejscu jej wykorzystania. Takie wysokosprawne źródło ciepła i energii elektrycznej ma szansę zastąpić kotły gazowe w obiektach jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz małych zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych. Kogenerator będący efektem współpracy firmy Infracorr z Politechniką Gdańską został w miniony piątek podłączony do instalacji w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, zatem wkrótce będzie można ocenić jego realną sprawność i wydajność.

2

Demonstrator w budynku WFOŚiGW w Gdańsku (slajd z prezentacji Centrum Nowych Technologii Infracorr)

Przedstawiciel Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Pan Łukasz Pawłowski wygłosił prezentację pt. „Efektywność energetyczna źródeł ciepła a ekologia”. Na wstępie opowiedział o Grupie GPEC – liderze branży ciepłowniczej na Pomorzu. Grupa od lat wprowadza rozwiązania, które zmniejszają negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Prowadzone działania proekologiczne mają bardzo szeroki zakres i są adresowane m.in. do lokalnych społeczności. Należą do nich likwidacja źródeł niskiej emisji, modernizacja systemu i rozbudowa sieci obniżające straty ciepła czy edukacja społeczeństwa w kwestii efektywnego korzystania z ciepła i energii.

3

Efektywny system ciepłowniczy (slajd z prezentacji GPEC)

W kolejnej prezentacji Pan Zdzisław Czucha z WFOŚiGW w Gdańsku przedstawił założenia Porozumienia Burmistrzów, czyli dobrowolnej, ogólnoeuropejskiej inicjatywy, zrzeszającej elitę środowisk dążących do poprawy stanu środowiska poprzez realizację celów pakietu klimatycznego. Do głównych zadań tej inicjatywy zaliczają się: zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwój ekologicznego transportu, co ma na celu redukcję emisji CO2.

Następnie Pan Piotr Kumpiecki Z WFOŚiGW w Gdańsku przybliżył zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym przy instalacjach OZE. Przy okazji zaprezentował instalację fotowoltaiczną funkcjonującą w nowej siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku. Omówił również elementy procesu inwestycyjnego, zasady monitorowania pracy instalacji, Krajowy System Elektroenergetyczny oraz etapy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i do sieci gazowej.

4

Budynek WFOŚiGW w Gdańsku (fot. WFOŚiGW w Gdańsku)

Kontynuując wcześniejszy temat Pan Marcin Gregorowicz z WFOŚiGW omówił dobre praktyki w zastosowaniu źródeł OZE w obiektach użyteczności publicznej. Omówił realizacje projektów polegających na montażu paneli fotowoltaicznych na dachach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Centrum Hewelianum w Gdańsku, na terenie oczyszczalni ścieków w Rowach koło Ustki oraz na budynku inwentarskim Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jasińskiego. Przedstawił też efekty montażu kolektorów słonecznych na budynkach krytej pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Redzikowo pod Słupskiem i Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej oraz instalacji pompy ciepła, podłączonej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie w gminie Łęczyce.

5

Budynek inwentarski z instalacją fotowoltaiczną należący do Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jasińskiego (fot. WFOŚiGW w Gdańsku)

Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła przygotowało dwie prezentacje. Pierwsza z nich została wygłoszona przez Pana Tomasza Mania, Prezesa PSPC  i dotyczyła budynków zero- i plusenergetycznych. Prelegent nawiązał do stanu budownictwa w Polsce i Europie, kierunków rozwoju budownictwa zero i plus energetycznego oraz podał przykłady dobrych praktyk. Warto nadmienić, że wg przedstawionych danych około 45% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, z czego około 75% z nich jest źle izolowanych i niedogrzanych. Około 65% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, których działanie zanieczyszcza najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi.

6

Slajd z prezentacji PSPC

Temat zanieczyszczenia powietrza poruszyła też Pani Joanna Kawa, związana z PSPC. W prezentacji pt. „Walka ze smogiem w Polsce – obowiązki gmina i mieszkańca” wyjaśniła m.in. czym jest smog i dlaczego stanowi dla nas zagrożenie. Omówiła również tzw. Ustawę smogową, stanowiącą nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 10 września 2015r. Dodatkowo zwróciła uwagę na konsekwencje wynikające z przekroczenia stężenia szkodliwych substancji w powietrzu oraz na problem województwa pomorskiego związany ze stałym wzrostem stężenia benzo(a)pirenu (BaP), który przekracza docelowy poziom określony w Dyrektywie 2004/107/WE

7

Slajd z prezentacji PSPC

Ostatni z prelegentów, Pan Jacek Jórasz, przedstawił  informacjient. finansowania działań skupionych na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Powołał się na 10 oś priorytetową RPO WP – Energetyka, finansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Seminarium zostało zorganizowane przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Doradcy Energetyczni w przerwach pomiędzy prezentacjami udzielali konsultacji i odpowiadali na wszelkie pytania związane z efektywnością energetyczną.

8

Reprezentanci WFOŚiGW (fot. WFOŚiGW)

Wszystkie prezentacje przedstawione podczas piątkowego spotkania można pobrać ze strony:

http://www.wfosigw.gda.pl/news,1569,Efektywnosc_energetyczna__dobre_praktyki__VI_edycja_Pomorskich_Dni_Energii

 

Program Seminarium pn. „Efektywność energetyczna – dobre praktyki”

Miejsce: Sala im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, (ul. Okopowa 21/27)

.

1000 – 1010 –        Otwarcie seminarium

1010 – 1035 –        Efektywność energetyczna w budownictwie (termomodernizacja i termowizja)

                                  Dariusz Koc – Krajowa Agencja Poszanowania Energii

1035 – 1100 –       Mikrokogeneracja w obiektach użyteczności publicznej i ewentualna współpraca z miejską siecią                                   ciepłowniczą

                                  Magdalena Sądej – Infracorr

1100 – 1130 –        Efektywność energetyczna źródeł ciepła a ekologia

                                  Lucyna Federowicz – Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

1130 – 1200 –       Porozumienie Burmistrzów w województwie Pomorskim

                                  Stanisław Szwabski – Ambasador Porozumienia Burmistrzów w województwie pomorskim

1200 – 1230 –       Przerwa kawowa

1230 – 1300 –       Proces inwestycyjny przy instalacji OZE

                                  Piotr Kumpiecki – WFOŚiGW w Gdańsku

1300 – 1330 –       Dobre praktyki w zastosowaniu źródeł OZE w obiektach użyteczności publicznej

                                  Marcin Gregorowicz – WFOŚiGW w Gdańsku

1330 – 1340 –       Budynki zero i plus energetyczne w warunkach polskich

                                  Tomasz Mania – Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

1340 – 1350 –       Walka ze smogiem w Polsce – obowiązki gminy i mieszkańca

                                 Joanna Kawa – Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

1350– 1420 –       Finansowanie EE i OZE w ramach środków zewnętrznych

Departament Programów Regionalnych UM

1420                        Zakończenie Seminarium

Źródło: Aktualności ze strony WFOŚiGW w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl